Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Betalingsvoorwaarden
a. Zodra u een bestelling plaatst gaat u akkoord met het sluiten van een leveringsovereenkomst met SoTasty en de daarbij behorende onderstaande betalingsvoorwaarden. b. Alle betalingen vinden plaats door middel van een factuur op rekening die per mail naar het door u opgegeven mailadres worden verstuurd. c. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na levering op de door Absoluta Food & Facilities aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 30 dagen is de koper van rechtswege jegens Absoluta Food & Facilities in gebreke.